REGULAMIN Promocji: „Twoje spojrzenie ma znaczenie”

Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia przez Spółkę URSAPHARM POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach ul. Malarska 6, 05-092 (Nr KRS 0000358065, Nr NIP 1182030124) Akcji Promocyjnej „Twoje spojrzenie ma znaczenie” mającej na celu promocję produktu w postaci kropli do oczu pod nazwą Hylo Care® w trakcie kampanii edukacyjnej (Akcja Promocyjna).

Kampania odbędzie się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Produktem podlegającym promocji są krople do oczu pod nazwą Hylo Care® dystrybuowanych przez Ursapharm Poland sp. z o.o. w opakowaniach o pojemności 10 ml. W jednym opakowaniu znajduje się 1 pojemnik. Szczegółowy skład i opis produktu znajduje się na stronie dystrybutora: https://hylo.pl/produkt/hylo-care/.

2. Do Akcji Promocyjnej przekazane zostało 15 000 opakowań kropli do oczu Hylo Care® o pojemności 10 ml (dw. 31.01.23, s.301077; dw. 30.06.23 s. 301690) każde opakowanie, które będą rozdysponowane bezpłatnie wśród podmiotów gospodarczych, odpowiednio do ilości współpracowników 1:1.

3. Akcja Promocyjna jest przeprowadzana za pośrednictwem internetu w terminie od dnia 2 lutego 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. lub do wyczerpania zapasów produktu.

4. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej jest każdy podmiot posiadający współpracowników (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, fundacje i stowarzyszenia – podmiot gospodarczy), która w czasie trwania Akcji Promocyjnej zgłosi swój udział drogą elektroniczną na adres: kontakt@server221929.nazwa.pl lub za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie www.twojespojrzeniemaznaczenie.pl. Z uwagi na ograniczoną ilości produktów przekazanych do Akcji Promocyjnej decyduje kolejność zgłoszeń Uczestników.

5. Po otrzymaniu zgłoszenia odpowiednie powiadomienie zostanie przesłane drogą elektroniczną przez Organizatora w ciągu 48h od momentu rejestracji na adres mailowy podany przez Uczestnika:

a) o zakwalifikowaniu się do Akcji Promocyjnej lub

b) o zakończeniu Akcji Promocyjnej z uwagi na wyczerpanie zapasów produktu.

6. Przewiduje się też możliwość poinformowania o zakończeniu Akcji Promocyjnej z powodu wyczerpania zapasów produktu przeznaczonego do Akcji Promocyjnej za pośrednictwem strony Kampanii: www.twojespojrzeniemaznaczenie.pl.

7. Ewentualne działania niepożądane należy zgłaszać na adres mailowy: info@ursapharm.pl

8. Uczestnicy mają prawo zgłaszania reklamacji dotyczących Akcji promocyjnej.

9. Uczestnicy są̨ zobowiązani zgłaszać́ reklamacje bezpośrednio do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym lub kurierem, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o nieprawidłowościach dotyczących Akcji promocyjnej.

10. Reklamacje zgłaszane listem poleconym lub przesyłką kurierską należy przesyłać́ na następujący adres Organizatora: URSAPHARM POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach ul. Malarska 6, 05-092. Reklamacje zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesyłać́ na adres mailowy Organizatora: kontakt@server221929.nazwa.pl

11. Decyzja o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji należy do Organizatora, który poinformuje Uczestnika zgłaszającego reklamację o swojej ostatecznej decyzji w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji.

12. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień ust. 6.3 powyżej, pozostała korespondencja pomiędzy Uczestnikami a Organizatorem będzie prowadzona poprzez Stronę̨ internetową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem następującego adresu Organizatora: kontakt@server221929.nazwa.pl

13. Akcja promocyjna „Twoje spojrzenie ma znaczenie“ nie łączy się z innymi promocjami i zniżkami dostępnymi na stronie internetowej dystrybutora, kuponami specjalnymi itp.

14. Postanowienia końcowe.

a) Informacje dotyczące Akcji Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.twojespojrzeniemaznaczenie.pl.

b)Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania niniejszej akcji.

c) Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności i będą obowiązywały po ich ogłoszeniu na stronie www.twojespojrzeniemaznaczenie.pl. Regulamin zostanie wówczas opatrzony informacją o dacie jego zmiany.

d) Niniejsza Akcja Promocyjna nie jest grą losową i nie może być za taką uważana.

e) W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się art. 919 kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy tego kodeksu.